Srinakharinwirot University

  ຍີນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ມສວ
   ກ່ຽວກັບ ມສວ
   ຄະນະ&ວິທະຍາໄລ
   ສະຖາບັນ
   ສູນການສຶກສາຕ່າງໆ
   ແຜ່ນທີ່
   ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
 
  ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ
   ການຮ່ວມມືສາກົນ
   ພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດ
 
  ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່ອງໄວ
   ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນ
   ເວບຫຼັກສູດ ມສວ(ຄູສອນພິເສດ)
   ຫໍສະມຸດກາງ
   ຫໍສະມຸດອົງຄະລັກ
   ບໍລິການສຶກສາມວນຊົນ
   ເວບສ່ວນບຸກຄົນ
   ຫ້ອງບໍລິການໄອທີ
   ຫ້ອງບໍລິການໂທລະສັບໄຮ້ສາຍ
 

 

 

 

 

 

 

 

SWU Home SWU Internet Passport SWU Web Mail Search Directory Content In Thai
 
Image1
Image2
Image3
Image4
Image5

ຫຼັກສູດທີ່ສອນເປັນພາສາອັງກິດ:

   ວິທະຍາໄລນານາຊາດເພື່ອການສຶກສາແບບຄົບວົງຈອນ
    ປະລິນຍາຕີຝ່າຍການທ່ອງທ່ຽວແບບຄົບວົງຈອນ
        (ການຈັດການແບບອັດທະຍາໄສ ແລະການທ່ອງທ່ຽວທາງເສດຖະກິດ,
        ການຈັດການແບບອັດທະຍາໄສ ແລະການພັກຜ່ອນຍ່ອນໃຈ)

   ຄະນະສຶກສາສາດ
    ປະກາສະນີຍະບັດການສອນວິຊາຊີບລະດັບບັນດິດນາໆຊາດ

   ຄະນະມະນຸດສາດ
    ປະລິນຍາໂທການສອນພາສາອັງກິດເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ (TEFL)
    ປະລິນຍາໂທດ້ານພາສາອັງກິດທຸລະກິດເພື່ອການພົວພັນສາກົນ
    ປະລິນຍາໂທດ້ານພາສາອັງກິດ
    ປະລິນຍາເອກດ້ານພາສາອັງກິດ

   ພະລະສຶກສາ
    ປະລິນຍາໂທ ແລະປະລິນຍາເອກດ້ານວິທະຍາສາດການກິລາ ແລະສຸຂະພາບ

   ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດດ້ານພຶດຕິກຳ
    ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດດ້ານພຶດຕິກຳທີ່ສະເໜີ
     (ເລ່ງໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າ)

   ໂຮງຮຽນເສດຖະສາດ ແລະລັດຖະສາດ (2011)
    ໃບປະກາສະນີຍະບັດການຈັດການຄູ້ມຄອງລະດັບສຸງ (ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ)
     ກັບ MIFM (ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ
     ການຄູ້ມຄອງ ແມນເບີນ ), ມະຫາວິທະຍາໄລເຈມຄຸກ, ອົດສະຕາລີ

ຫຼັກສູດທີ່ສອນເປັນພາສາໄທ:

   ຄະນະມະນຸດນຸດສາດ
    ປະກາສະນີຍະບັດການສອນພາສາໄທເປັນພາສາ
     ຕ່າງປະເທດ(TTFL)
    ປະລິນຍາໂທການສອນພາສາໄທເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ(TTFL)
    ປະລິນຍາຕີໃນການສື່ພາສາໄທໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ (ໃນປີ 2011)
    ຫ້ອງສອນພາສາໄທລະບົບເລ່ງລັດໃຫ້ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ
    ພາສາໄທລະບົບເລັ່ງລັກໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ
     ລະດັບ I ( 200 ຊົ່ວໂມງ ), ລະດັບ II ( 100 ຊົ່ວໂມງ ), ລະດັບ III ( 100 ຊົ່ວໂມງ )
    ຫຼັກສູດກຽມພາສາໄທລະບົບເລັ່ງລັດໃຫ້
     ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ (PTPI)

     ລະດັບ I ( 300 ຊົ່ວໂມງ ), ລະດັບ II ( 300 ຊົ່ວໂມງ ), ລະດັບ III ( 300 ຊົ່ວໂມງ )

ຫຼັກສູດການຮຽນສອງພາສາ (ໄທ-ອັງກິດ)

   ໂຮງຮຽນເສດຖະສາດ ແລະລັດຖະສາດ
    ປະລິນຍາຕີດ້ານເສດຖະກິດ ໃນວິຊາເສດຖະສາດ
   ວິທະຍາໄລນະວັດຕະກຳດ້ານສື່ສານມວນຊົນ
    ປະລິນຍາຕີດ້ານນະວັດຕະກຳການສື່ສານສັງຄົມ
    ປະລິນຍາຕີດ້ານຮູບເງົາ ແລະດີຈີຕອນສື່ມວນຊົນ
    ປະລິນຍາຕີດ້ານນະວັດຕະກຳການສື່ສານ (ໃນປີ 2011)

ຫຼັກສູດເຊື່ອມຕໍ່:

   ຄະນະແພດສາດ
    ຫຼັກສູດການແພດເຊື່ອມຕໍ່ກັບມະຫາວິທະຍາໄລນ໋ອຕຕິງແຮມ (ປະເທດອັງກິດ)
    ປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດການແພດ (ມະຫາວິທະຍາໄລນ໋ອຕຕິງແຮມ ປະເທດອັງກິດ)
    ປະລິນຍາໂທດ້ານການແພດ (ມສວ ປະເທດໄທ)

ການສະເໜີຂໍເຂົ້າຮຽນ

   ແບບຟອມໃບຄຳຮ້ອງ
   ການສະເໜີ


ລາຍລະອຽດກະລຸນາຕິດຕໍ່

ພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດ
ມະຫາວິທະຍາໄລສຣີນະຄະຣິນວິໂຣດ
ຖະໜົນສຸຂຸມວິດ 23, ກຸງເທບມະຫານະຄອນ
10110 ປະເທດໄທ
ໂທລະສັບ:(662)260-3637,
(662)260-3637
ແຟກ: (662)258-4006
ອີແມວ :ird@swu.ac.th