SWU Home
Contact Us
 
ພະແນກພົວພັນສາກົນ
ທີ່ຢູ່: ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ, ມະຫາວິທະຍາໄລສຣີນະຄະຣິນວິໂຣດ
114 ສຸຂຸມວິດ 23, ເຂດວັດທະນະ, ກຸງເທບ 10110, ປະເທດໄທ
Phone: (662) 649-5000 ຕໍ່ 5640, 5641, 5642
(662) 260-1012
Fax: (662) 258-4006
Email: [email protected]
Website: http://ird.oop.swu.ac.th

ວິທະຍາໄລນາໆຊາດເພື່ອການສຶກສາແບບຍືນຍົງ
ທີ່ຢູ່: ມະຫາວິທະຍາໄລສຣີນະຄະຣິນວິໂຣດ
114 ສຸຂຸມວິດ 23, ເຂດວັດທະນະ, ກຸງເທບ 10110, ປະເທດໄທ
Phone: (662) 649-5000 ຕໍ່ 5315-6 , (662) 260-2067
Fax : (662) 260-2068, (662) 258-4118
Email :
Website : http://ic.swu.ac.th

ຄະນະວິຊາມະນຸດວິທະຍາ
ທີ່ຢູ່: ມະຫາວິທະຍາໄລສຣີນະຄະຣິນວິໂຣດ
114 ສຸຂຸມວິດ 23, ເຂດວັດທະນະ, ກຸງເທບ 10110, ປະເທດໄທ
Phone: Phone: (662) 649-5000 ຕໍ່ 6202, 6282, 6292
Fax : (662) 260-1914, (662) 258-4118
Email :
Website : http://hu.swu.ac.th

ຄະນະວິຊາພະລະສຶກສາ
ທີ່ຢູ່: ມະຫາວິທະຍາໄລສຣີນະຄະຣິນວິໂຣດ
114 ສຸຂຸມວິດ 23, ເຂດວັດທະນະ, ກຸງເທບ 10110, ປະເທດໄທ
Phone: (662) 649-5000 ຕໍ່ 5426
Fax : (662) 258-4117
Email :
Website : http://pe.swu.ac.th

ຄະນະວິຊາສຶກສາສາດ
ທີ່ຢູ່: ມະຫາວິທະຍາໄລສຣີນະຄະຣິນວິໂຣດ
114 ສຸຂຸມວິດ 23, ເຂດວັດທະນະ, ກຸງເທບ 10110, ປະເທດໄທ
Phone: (662) 649-5000 ຕໍ່ 5505
Fax : (662) 260-0124
Email :
Website : http://edu.swu.ac.th

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າພຶດຕິກຳວິທະຍາ
ທີ່ຢູ່: ມະຫາວິທະຍາໄລສຣີນະຄະຣິນວິໂຣດ
114 ສຸຂຸມວິດ 23, ເຂດວັດທະນະ, ກຸງເທບ 10110, ປະເທດໄທ
Phone: (662) 649-5000 ຕໍ່ 7600, 7647
Fax: (662) 262-0809
Email :
Website : http://bsri.swu.ac.th

ພະແນກປະຊາສຳພັນ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ທີ່ຢູ່: ມະຫາວິທະຍາໄລສຣີນະຄະຣິນວິໂຣດ
114 ສຸຂຸມວິດ 23, ເຂດວັດທະນະ, ກຸງເທບ 10110, ປະເທດໄທ
Phone: (662) 649-5000 ຕໍ່ 5666
Fax : (662) 259-7162
Email :
Website :  

Back