พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินท...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย คุณช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าท...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และสมาคมค้าทองคำ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย คุณจิตติ ต...

ส่วนกิจการนิสิตรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564
โครงการประกวดออกแบบกราฟิกลวดลายสินค้า
โครงการประกวดออกแบบตราสินค้า (Logo) สำหรับชื่อสินค้า
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14
ขอเชิญบุคลากรที่สนใจแจ้งความจำนงเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
SWUTEL คนละครึ่ง
Donghua University Shanghai Government Scholarship 2021
โครงการอบรมภาษาตะวันออก มศว
 
 
19 มีนาคม 2564   08:30
การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ "นักเศ...
19 เมษายน 2564   08:00 - 16:00
โครงการประกวดออกแบบตราสินค้า (Logo) สำหรับชื่อสินค้า SWU...
19 เมษายน 2564   08:00 - 16:00
โครงการประกวดออกแบบกราฟิกลวดลายสินค้า...