ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร. ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว ในโอกาสที่ได้รับทุน Newton Fund จาก The Royal Academy of Engineering (RAEng) UK ร่วมกับ The National Science and Technology Development...

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professiona...

โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563

นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก เป็นเกียรติเป็นประธานเปิด โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563 กิจกรรมภายใต้คำขวัญ ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เพื่อเป็นการเสริมพลังให้แก่ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ สามารถ ลด ละ เลิกบุหรี่...

ตลาดนัด มศว เปิดให้บริการ 4 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563
ปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยผ่าน ATutor
เปิดระบบติดตามสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการ (1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)
จองห้องพัก สอบขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 จากผลกระทบ การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2563
ประกาศจากสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐไซปรัส ณ กรุงนิวเดลี