โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ที่ได้รับรางวัล ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ที่ได้รับรางวัล ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน พ.ศ. 2562 (Best Practice Awards 2019) ระดับองค์กร สาขาบริหารจัดการด้านโรงเรียนคุณภาพคุณธรรม ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นด...

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ มศว รับมอบเช็คในโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว รับมอบเช็คในโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม (SWU Zero Waste) ประจำ...

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์ฯ มศว จัดโครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสา

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสา สร้างบุญศูนย์การแพทย์ฯ ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ โดยคณะวิทยากรจากมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย และคุณอัมพร บุญบุตร รองผ...

การยกระดับคุณภาพหลักสูตร สู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 2
ทุน UMAP Program A&B
โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา 28 มี.ค.62
ขอเชิญร่วมโครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 8
รับสมัครนักกีฬาบุคลากร เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38
ทุนการศึกษาและวิจัย ณ ประเทศแคนาดา
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
 
 
23 กุมภาพันธ์ 2562   08:30 - 16:30
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัด...
24 กุมภาพันธ์ 2562   08:30 - 16:30
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัด...
25 กุมภาพันธ์ 2562   08:30 - 16:30
การยกระดับคุณภาพ หลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 2...
2 มีนาคม 2562   08:30 - 15:30
พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการเเพทย์ (อาจาร...
28 มีนาคม 2562   08:30 - 16:30
โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา 28 มี.ค.62...