ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธนลาวัณย์ เพียรค้า นายพีรณัฐ ฟักทองอยู่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงภัทรวดี พราหมโณ เด็กหญิงปวันกร บุญประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายธีร์ธวัช อรรถ​ศาสตร์​ศรี น...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปริชญา วอนเผื่อน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปริชญา วอนเผื่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม ในวันศุกร์ที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ....

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอิสรีย์ ฉัตรดอกไม้ไพร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอิสรีย์ ฉัตรดอกไม้ไพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดคลิปวิดีโอระดับชาติ รุ่นอายุ 18-25 ปี หัวข้อ โลกหลังโควิด จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประ...

ประกาศรายชื่อนิสิตขอยื่น Exemption (SWU121-124) Exit-Exam และนำคะแนนเข้าระบบ Supreme ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอ ปขมท.