ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนคราินทรวิโรฒ(มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลนิกา เผ่าสิงห์ นางสาวอทิตยา สุดวิเศษ นางสาวชาลิสา บัวซัง นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์กับการประกันภัย ...

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ยศยุส ชุนเชาวฤทธิ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นิสิตแพทย์จีน ธรรมพักตรกุล ชนะเลิศอันดับที่ 2 และนิสิตแพทย์ธันญธรณ์ เอื้อนิธิรัตน์ ชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการประกวดออกแบบโลโก้ ประจำภาควิ...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชวิศา แก้วศรีเกษม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชวิศา แก้วศรีเกษม นิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันเล่าประวัติผีญี่ปุ่น PIM Language Competition ครั้งที่ 5 ระดับอุดมศึกษา ...

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ภายในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2563
ถามตอบรายวิชา SWU300 ระบบ SWU MOODLE ONLINE สำหรับนิสิตรหัส 61
การให้บริการชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 2
ขอแสดงความยินดีกับนายศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2021 มศว ประสานมิตรและองครักษ์
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี
สร้างภูมิคุ้มกันตับ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ