ขอแสดงความยินดีกับนายปราชญา เศวตพิบูลย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายปราชญา เศวตพิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 เอกทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 3 จากการประกวดในงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่16 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธร...

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริชญา วอนเผื่อน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปริชญา วอนเผื่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษามัธยมปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ...

ศิษย์เก่า มศว รับรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มศว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2563 : CST Award Distinguished Contribution to E...

เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ โครงการบริการวิชาการภาษาตะวันตก รุ่นที่ 2/2564
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอ ปขมท.
จัดโครงการปฐมนิเทศ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตลาดนัด มศว ขยายเวลาปิดให้บริการถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564
ค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการคัดเลือกประกวดโครงการออกแบบตราสินค้า (Logo)