พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง สถาบันการศึกษา จำนวน 10 สถาบัน

รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOU รวม 10 สถาบัน อันประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลั...

นิสิต คณะมนุษยศาสตร์ มศว ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายชิษณุพงษ์ สร้อยเพ็ชร์ และ นางสาวมรรครา ทองทั่ว นิสิต ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ มศว ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1(Spelling Bee Contest)ในการแข่งขันทักษะวิชากา...

นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันคัดลายมือ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายวิชชุภาส อำไพลาภสุข นิสิตเอกคู่เทคโนโลยีการศึกษา-ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันคัดลายมือ โดยได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จากการเข้าร่วมประกวดโครงการเสริมทักษะทางภาษาไทย เทิ...

ขอเชิญชม Jazz Workshop by JARU LIMSILA จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
คลีนิคสุขภาพนิสิต มศว ประสานมิตร เปิดให้บริการฟรีสำหรับนิสิต
โครงการ"สำนึกรู้คุณค่า กตเวทิตาคุณ" รำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเป็นวิทยาทานแก่การศึกษา
21 สิงหาคม 2562 โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 2562 โดยคณะกายภาพบำบัด
ทุุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง
วันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2562
ประกาศ การให้บริการวัดตัวชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ
 
 
6 กันยายน 2562   13:00 - 15:00
ชม Jazz Workshop by JARU LIMSILA จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล...