มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอแสดงความยินดีกับนายศรัณยพงศ์ ธนนันท์โสภณ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นายศรัณยพงศ์ ธนนันท์โสภณ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ผู้พัฒนา โครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่จากสารสกัดฟ้าทะลายโจรสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภาวะกลืนลำบาก Dev...

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชยุตพงศ์ วาระโว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีเด็กชายชยุตพงศ์ วาระโว นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง รุ่นเครื่องกระทบ กลองชุด Class Bรุ่นอายุ 13-15 ปี รายการ Bangkok Christian College Music Competition 2022 ...

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุพิชา จิรวณิชเจริญ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุพิชา จิรวณิชเจริญ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร Diploma Single Selection Award ในการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ (โรมาเนีย) PIATRA-NEAMţ" INTERNATIONAL F...

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น ปีการศึกษา 2566
โครงการบริการวิชาการด้านสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา
Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET scholarships for the academic year 2023