ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และนิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิต อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ทำงานวิจัยร่วมกับนิสิตและคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด มศว และได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมประเภท Oral Presentation ภายใต้ผลงาน ...

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องสร้างพลาสมาในวัฎภาคของเหลวเพื่อการแปรสภาพสารช...

ขอแสดงความยินดีกับนายกมลภพ หงษ์อุปถัมภ์ไชย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายกมลภพ หงษ์อุปถัมภ์ไชย นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋วสู่ลมหายใจวิเศษ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระ...

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ทุนวิจัย BIMSTEC-India Marine Research Network
ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกาในประเทศไทย (AMCHAM Thailand Foundation Scholarship)
ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2024 - 2025
เปิดรับสมัครชิงทุน Portfolio Competitions ของสถาบันโดมุส
เปิดรับสมัครชิงทุน NABA Postgraduate International Scholarships Portfolio Contest: October 2024 Intake ของสถาบันนาบา
ทุน GCUB International Mobility Program - GCUB-Mob
เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย Wenzao Ursuline University of Languages ไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2567