Sustainable Concrete for Living 2019

มหาวิทยาลัยศรีนครินทนวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลชมเชย 3 ทีม จากการเข้าร่วมแข่งขันการออกแบบผลิตภัณฑ์ Sustainable Concrete for Living 2019 เมื่อวันท...

The Twenty-Third National Software Contest (NSC 2021)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชุติกาญจน์ ดีนุสนธิ์ นางสาวอภิชญา นวลนาค นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้ผ่านเข้ารอบการแข่งขันในระดับภูมิภาค The Twenty-Third Nati...

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุด

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ.นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับข่ายงาน PULINET Plus ประกอบด้วย ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จำนวน 20 แห่งและห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง จำนวน 9 แ...

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2563
แจ้งตารางการให้บริการรถรับ-ส่งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
ขอแจ้งปิดบริการสถานที่ห้องเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ของสำนักคอมพิวเตอร์
เรื่องการคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
แจ้งเปลี่ยนชื่อเป็น ส่วนกิจการหอพักนิสิต
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปี 2563