หน่วยแพทย์พระราชทาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทีมหน่วยแพทย์พระราชทาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ตั้งหน่วยพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ให้บริการด้านทันตกรรม สอนสุขศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับครู นักเรียน และประชาชน ณ โรงเรียนตำรวจตระเ...

นิสิตคณะมนุษย์ฯ มศว 91 คน แปลหนังสือเพื่อชุมชน สร้างทักษะการใช้ภาษาเพื่ออาชีพในอนาคต

นับตั้งแต่ที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการแปลหนังสือเพื่อชุมชน ขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2561 จากเงินงบประมาณรายได้ของคณะฯ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเ...

มศว MOU สกอ. ร่วมพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ สำนักงานกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพื่อสนับสนุนการประชุมของสกอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนนโยบาย Green University เพิ่...

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
เชิญเข้าร่วมการประชุม International Conference on Current Issues of Languages Dialects and Linguistics ครั้งที่ 3
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ปี 2561 (รอบจับฉลาก)
โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ประจำปี 2561(รอบคัดเลือก)
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
 
 
28 พฤษภาคม 2561   07:00 - 10:30
โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา...
2 มิถุนายน 2561   09:00 - 16:00
โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ (MADS)...
2 มิถุนายน 2561   10:30 - 14:30
งาน Science SWU Reunion 2018 ..."อุ่นไอรัก น้องพี่วิทยา"...
3 มิถุนายน 2561   09:00 - 16:00
โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ (MADS)...
6 มิถุนายน 2561   ทั้งวัน
"โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม"...