ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 (The 14th Science Research Conference) ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 25...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปิยธิดา สุภา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปิยธิดา สุภา นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล An excellent award for oral presentation ในหัวข้อเรื่อง A Meta-Analysis of Scienc Instructions i...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทาริกา มีบุตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทาริกา มีบุตร นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล An excellent award for oral presentation ในหัวข้อเรื่อง Science Show to Competency-Based Learning...

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day และถนนสีขาว
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตรหัส 61 - 65
จองห้องพักนิสิตใหม่ 66
ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2566
เปิดสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น ปีการศึกษา 2566