ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิชา คชเสนี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิชา คชเสนีนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน:การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ และประสานงานศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว ที่ได้เข้าพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจาก...

ขอแสดงความยินดีกับนายสัณหณัฐ เศรษฐศักดาศิริ ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายสัณหณัฐ เศรษฐศักดาศิริ ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มศว ซึ่งปัจจุบันทำงานตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทหน่วยงานหลัก และรองชนะเลิศปร...

ขอแสดงความยินดีกับนายธนกร วิโรจธราธร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายธนกร วิโรจธราธร นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 สถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ เขตกรุงเทพมหานคร ข่าว/ภาพ : ส่วนกิจการนิสิต มศว...

ประกาศรับสมัครกรรมการคุมสอบ
รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2566
รับสมัครการคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี
Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET scholarships for the academic year 2023
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ประจำปี 2566