ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ มศว รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากครอบครัวเลี้ยงชีพอาตม์ เพื่อเข้ากองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว ...

คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ 9

นายแพทย์ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวอโรฒ (มศว) เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ 9 เพื่อ ให้นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้ และส...

ส่วนกิจการนิสิต จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ให้คำปรึกษา ปีการศึกษา 2561

ส่วนกิจการนิสิต จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ให้คำปรึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่เครือข่ายอาจารย์ บุคลากร และนิสิต จากแต่ละคณะ จำนวน 73 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ความเข้าใจ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทักษ...

ประกาศ การให้บริการวัดตัวชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ
ประกาศ เรื่อง เรียกสำรองมาทำสัญญา ตลาดนัด มศว
นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 รับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์)
โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2562
ผลคะแนน SWU-SET นิสิตรหัส 61
เรียกตัวผู้ได้ลำดับสำรองทำสัญญาจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2562
ซ่อมแซมห้องปฐมบริบท
ผลพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารหลัก ภายในโรงอาหารริมน้ำ มศว ประสานมิตร
 
 
19 มิถุนายน 2562   08:30 - 12:00
สัมมนาวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ "ผ่าวิกฤตฝุ...
21 มิถุนายน 2562   ทั้งวัน
ประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ...
21 มิถุนายน 2562   08:30 - 16:30
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนาน...
22 มิถุนายน 2562   ทั้งวัน
ประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ...
5 กรกฎาคม 2562   08:00 - 17:00
New Age in Sustainable Business...