ตัวเเทนนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มศว นำเสนอผลงาน ณ ประเทศแคนาดา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และโครงการสติบำบัดสำหรับบ้านพักผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับคัดเลือกจากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมี 1.นิสิตแพทย์พีรพัฒน...

มศว ประกาศตัวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green university

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีเปิดตัวโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม SWU Zero waste โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ ในการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green university และการ...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกาญจณวัลย์ ศิลป์เมืองที่ได้รับคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังโรมแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ้นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งสภาสังค...

ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิง รศ.ดร.เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์
เพิ่ม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1/2561
22 สิงหาคม 2561 วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
โครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2561
วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ และห้องสอบ SWU SET และระเบียบในการเข้าสอบสำหรับนิสิตที่ยื่นขอสอบ SWU SET Exemption ปีการศึกษา 2561 ทั้งประสานมิตรและองครักษ์
กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิตรหัส 61
ประกาศผลร้านที่ได้รับการคัดเลือกให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562
 
 
13 กันยายน 2561   09:00 - 17:30
คณะพลศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการ...
20 พฤศจิกายน 2561   08:30 - 16:30
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 IEMT 2018 International Confe...