ขอแสดงความยินดีกับนายสิริพัฒน์ วัฒนาอรุณ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายสิริพัฒน์ วัฒนาอรุณ นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการนำเสนอแผนธุรกิจ ในโครงการ Chicken Run Camp : Young Business Leaders f...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรชา จุลินทร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรชา จุลินทร นิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกภาพยนต์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ร่วมนำเสนอบทความวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ ปี 2566 น...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญชนก เสาร์คำ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญชนก เสาร์คำ ศิษย์เก่าวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 นิสิต นักศึกษาทุนบุญรอด พัฒนานิสิต นักศึกษา ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 25...

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการบรมนาถบพิตรรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
"โครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว (PM 2.5) สู่ลมหายใจ"
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ยื่น Exemption รายวิชา SWU193 / SWU194 ภาคเรียนที่ 1 /2566
การให้บริการชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 กันยายน 2566