โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ จัดโครงการออกแบบลวดลายกระเป๋านักเรียน ประจำปีการศึกษา2564

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สาขาวิจัยและสาธิตการสอนศิลปะ ได้ดำเนินการจัดโครงการออกแบบลวดลายกระเป๋านักเรียน ประจำปีการศึกษา2564 รุ่นระดับชั้นเด็กเล็ก-ชั้นประถมศึกษาตอนต้น - รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงธัชสกรณ์ สาขะจันทร์ - รางวัลร...

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามของ อว. ในจังหวัดนครนายก ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อํา...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนายเรือปุณระพี ประกิจ ศิษย์เก่าสาธิต มศว ปทุมวัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนายเรือปุณระพี ประกิจ ศิษย์เก่าสาธิต มศว ปทุมวัน รุ่น 60 ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนายเรือประเทศสหรัฐอเมริกา United States Naval Academy (USNA) ข่าว/ภาพ : โรงเรี...

ขยายเวลาเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น มศว ถึงวันที่ 11พฤษภาคม 2564
ประกาศหยุดให้บริการตลาดนัด ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 เมษายน 2564
ประกาศรับสมัครผู้ให้บริการเช่าตัด เสื้อครุย ชุดสูท ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2565
ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ปีการศึกษา 2565
โครงการออกแบบกราฟิกลวดลายสินค้า และออกแบบตราสินค้า Logo "SWU"
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมประจำภาคปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์
ขอแจ้งปิดบริการสถานที่ห้องเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ของสำนักคอมพิวเตอร์