ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว เนื่องในโอกาสได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพ...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนพร ชูสกล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนพร ชูสกล นิสิตวิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต ชั้นปีที่ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเ...

ขอแสดงความยินดีกับนายวัชรพล แก้วหอม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรพล แก้วหอม นิสิตสาขาวิชาเอกการประถมศึกษา การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัล ความประพฤติดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมอบให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจั...

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การให้บริการชุดครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการรอบที่ 1
โครงการประกวด การออกแบบ Infographic ประจำปี 2567
ขอเชิญเข้าร่วมงาน EDUtech CIO Summit Asia 2024
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการวิจัยระยะยาว (Long Tem Vistor) ของสถาบันวิทยาศาสตร์อวกาศนานาชาติ-ปักกิ่ง
ทุน Fulbright เพื่อทำการวิจัยและการสอน จำนวน 2 ประเภท ประจำปี 2568
Srinakharinwirot University students in Thailand awarded for course completion in Oracle Java and Database
ทุน IATSS Forum รุ่น 67 และ 68
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2568 - 2569