สภามหาวิทยาลัยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและมอบใบประกาศเกียรติคุณ

สภามหาวิทยาลัยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 1.ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Profe...

ถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดกิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เป็นประธานในพิธี ณ โถงชั้น...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณภัทร อุไรสมสุรัติ เอกวิทย์1 นายอนรรฆ บุตรดี เอกวิทย์1 นายจิรภัทร คุ้มกองสุวรรณ เอกวิทย์1 นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ที่ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1 หมวดโปรแกรมเพื่อการประยุก...

ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพมารดา นางอำพัน เลี้ยงเจริญ
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 26 สิงหาคม 2563
แจ้งคืนเงินเงินประกันสังคมส่วนสะสมให้กับพนักงาน มศว
ทุน Fulbright ทุนวิจัย TVS และ ทุนวิจัย JRS/JRS-TRF ประจำปีการศึกษา 2564
การขอรับบริการสำนักคอมพิวเตอร์ผ่านแบบฟอร์มขอรับบริการ
ขยายเวลาเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ประจำปี 2563
ขยายเวลาใช้งาน I-Pass (Internet Passport)
ตลาดนัด มศว เปิดให้บริการ 4 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป