นิสิตและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตร การนำเสนอแบบบรรยาย งานประชุมวิชาการเกษตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับเกียรติบัตร การนำเสนอแบบบรรยาย งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 27 - 28 มกราคม 256...

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมอาจารย์ให้มีสมรรถนะ

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการส่งเสริมอาจารย์ให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการการเรียนการสอนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเร...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกลุ่มบริษัท ซีดีจี โดย บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ ในวันอังค...

ประกาศตารางสอบ SWU-SET สำหรับนิสิตปริญญาตรี รหัส62
แจ้งกำหนดวันและเวลาการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์
ขอเชิญร่วมงาน "วันการได้ยินโลก ปี 2562" "World Hearing Day 2020"
เลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563
โครงการภาคฤดูร้อน Summer Business Program, University of Victoria ประเทศแคนาดา
การขอรับใบรับรองปริญญาและ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) นิสิตที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียน 1/2562
พิธีพระราชทานเพลิงศพ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา2562
กำหนดการถอนวิชา (Withdrawn) บางรายวิชาหรือทุกวิชา ภาคเรียนที่ 2/2562
 
 
1 มีนาคม 2563   08:00 - 15:00
งาน "วันการได้ยินโลก ปี 2562" "World Hearing Day 2020"...
11 มีนาคม 2563   09:00 - 12:00
โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือ...
14 มีนาคม 2563   08:00 - 12:00
พิธีพระราชทานเพลิงศพ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา2562...
14 มีนาคม 2563   13:00
พิธีพระราชทานเพลิงศพ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา2562...
22 มีนาคม 2563   07:30 - 12:00
จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม "อโศกมนตรี : The Clean Road"...