เหรียญทองและเหรียญทองแดง จากการแข่งขันลีลาศประเภท Standard class E single dance Viennese waltz

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภาวิดา ทองเพ็ญ นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่4 คณะพลศึกษา ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองการแข่งขันลีลาศประเภท Standard class E single dance Viennese waltz และรางวัลเหรียญเงิน...

นิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา รับรางวัลประกวดทำสื่อส่งเสริมจรรยาบรรวิชาชีพ (ประเภทหนังสั้น)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มศว ที่ข้ารับรางวัลประกวดทำสื่อส่งเสริมจรรยาบรรวิชาชีพ (ประเภทหนังสั้น) ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ คุรุสภา โดยได้รับรางวัล...

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร ได้รับเชิญให้เป็นกองบรรณาธิการ ของ Journal of Dairy Scienc

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับเชิญให้เป็นกองบรรณาธิการ (editorial board) ของ Journal of Dairy Science ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติที่จัดอยู่ใน Quar...

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์
โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับนานาชาติ ประจำปี2563
ทุนการศึกษา China Scholarship Council ประจำปี 2563/2564
23 - 24 มกราคม 2563 ขอเชิญร่วมงานสาธิตประสานมิตรวิชาการ เปิดบ้านประสานมิตร
ทุน SEED ประจำปี 2020-2021
ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship ประจำปีการศึกษา 2564
มศว เป็นเจ้าภาพจัดงานเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 23
ขอเชิญชวนร่วมงาน SWU JOB FAIR 2020
 
 
23 มกราคม 2563   08:00 - 16:00
งานสายสัมพันธ์สาธิตประสานมิตร "สานสายสัมพันธ์ สร้างสรรค์กัลปพฤกษ์ ย้อน...
23 มกราคม 2563   09:00
สาธิตประสานมิตรวิชาการ เปิดบ้านประสานมิตร สาธิตพหุปัญญา แข่งขันนานาทัก...
24 มกราคม 2563   08:00 - 22:00
งานสายสัมพันธ์สาธิตประสานมิตร "สานสายสัมพันธ์ สร้างสรรค์กัลปพฤกษ์ ย้อน...
24 มกราคม 2563   09:00
สาธิตประสานมิตรวิชาการ เปิดบ้านประสานมิตร สาธิตพหุปัญญา แข่งขันนานาทัก...
4 กุมภาพันธ์ 2563   09:00 - 16:00
งานวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 28 (SWU JOB FAIR 2020)...