นิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เข้าร่วมโครงการ Asia Pacific Youth Exchange (APYE) Thailand

นายภูมิพัฒน์ ตันสุวรรณรัตน์ วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ นางสาววรางค์สิริ ธนจรัสวรภัทร์ วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ และ นางสาวอัญชิสา โรจนยุกตานนท์ วิชาเอกการสื่อสารสุขภาพ นิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)...

ศิษย์เก่าคณะพลศึกษา รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นายยุทธนา เลิศคลัง ศิษย์เก่าคณะพลศึกษา เอกพลศึกษา ที่ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ข่าว/ภาพ : ค...

ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัด รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นายณัชพล วงศ์หิรัญสมบัติ ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัด รุ่นที่ 22 ที่ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 จากสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ข่าว/ภาพ : คณะกายภาพ...

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าฟัง การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ
ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)"
บริการให้คำปรึกษาสำหรับนิสิต มศว
การบรรยาย เรื่อง Does emotion matter to science learning?
ทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก
รับสมัครนิสิตร่วมโครงการ
การบรรยาย หัวข้อ "จากงานวิจัยพื้นฐานสู่นวัตกรรมเครื่องสำอางระดับนานาชาติ"
 
 
23 มกราคม 2562   13:00 - 16:30
โครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง Does emotion mat...
7 กุมภาพันธ์ 2562   08:00 - 16:00
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเข้มแข็งชุมชนคนประสานมิตร มศว คลินิก ปี1...
8 กุมภาพันธ์ 2562   13:00 - 16:30
การบรรยาย หัวข้อ "จากงานวิจัยพื้นฐานสู่นวัตกรรมเครื่องสำอางระดับนานาชา...
12 กุมภาพันธ์ 2562   08:00 - 16:00
งานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 27 (SWU JOB FAIR 2019)...
13 กุมภาพันธ์ 2562   08:00 - 16:00
งานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 27 (SWU JOB FAIR 2019)...