ขอแสดงความยินดีกับพันตำรวจตรีหญิง ซาตินา พลเยี่ยม ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับพันตำรวจตรีหญิง ซาตินา พลเยี่ยม ศิษย์เก่าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว เนื่องในโอกาสที่ได้รับครุฑทองคำ ในฐานะข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข่าว/ภาพ : คณะวิทยาศ...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิรินยา อุกาสี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิรินยา อุกาสี นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ที่ได้รับโอกาสไปทำวิจัยด้านเซนเซอร์ไทรโบอิเล็กทริก (Triboelectric sensor) ณ Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology ...

ขอแสดงความยินดีกับนายภัทรเดช หิรัญตระกูล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายภัทรเดช หิรัญตระกูล ศิษย์เก่าวิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว นักแสดงนำในภาพยนตร์สั้น เรื่อง ผี ถ้วย แก้ว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัล Grand Gagnant จากเวท...

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทุน IATSS Forum รุ่น 67 และ 68
ขอเชิญประกวดวงดนตรี ระดับอุดมศึกษาในโครงการ SWU Happy Pride Month 2024
ขอเชิญ..เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2567
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล หัวหน้าศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มศว
ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษ
ทุนสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยในสาขาวิชาการประมงและสมุทรศาสตร์ โดยกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริยญาตรีควบโท โดยกระทรวงศึกษาธิการ วิจัย การพัฒนาและเยาวชน สาธารณรัฐสโลวัก
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2568 - 2569