ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิริพร หวู

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิริพร หวู นิสิตสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ คัดเลือกเพื่อเป็นตั...

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ (Top Scientists Ranking) ในสาขา Mechanical and Aerospace Engineering อั...

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอโครงการเพื่อพัฒนางานตามภารกิจมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (สำหรับผู้บริหารสา...

โครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2566
รับสมัครทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2564
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร