ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัล นิสิตเก่าดีเด่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา...

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา ภู่จีบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา ภู่จีบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ผลงานได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตรการออกแบบ ชื่อผลงาน ลวดลายผ้า จำนวน 6 ผลงาน จากกร...

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ยงยุทธิ์ ผันแปรจิตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ยงยุทธิ์ ผันแปรจิตร์ อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร The United Kingdom P...

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนการศึกษา KIT-GKS ระดับปริญญาโท ณ Kumoh National Istitute of Technology, Korea
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (มศว คลินิก)
อบรม "Hands-on Oracle Cloud Computing"
เปิดรับสมัครชิงทุนรอบพิเศษ "Project Contest"
ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2568
รับสมัครผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว ฯ ประจำปีการศึกษา 2566-2568
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Urgent Call for Full-Time Native English Speaking Lecturer