พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และส่วนประกอบของอาหาร จากวัตถุดิบธรรมชาติ ในโอกาสนี้ รศ....

71 ปี ศึกษาศาสตร์ และวัน ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาและวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสักการะวางพวงมาลา และพ...

อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม คว้ารางวัลผลงานระดับดี จากโครงการ Dare to Change

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับอ.สุภฆเณศร์ ชุณหศิริรักษ์ อาจารย์ประจำวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม คว้ารางวัลผลงานระดับดี จากโครงการ Dare to Change ได้รับรางวัลผลงานระดับดีจากการประกวดโครงการ ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศ การจองห้องพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ปฐมนิเทศออนไลน์นิสิตบัณฑิตศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 24 กันยายน 2563 งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2563
รอบที่ 1 การให้บริการวัดตัวชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการ วันที่ 4,7 กันยายน 2563 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์
แจ้งคืนเงินเงินประกันสังคมส่วนสะสมให้กับพนักงาน มศว
ทุน Fulbright ทุนวิจัย TVS และ ทุนวิจัย JRS/JRS-TRF ประจำปีการศึกษา 2564