ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ ไทยภักดี,นางสาวนันธิญา นวลประเสริฐ, นางสาวพิมพ์ชนก ชัยยงยุทธ, นางสาวพิชญ์สุกานต์ ...

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คะแนนรวม (Overall Performance) รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในประเภทโครงสร้างเบาและมีประสิทธิภาพสูง (Structural Co...

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม นำนิสิตจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับชุมชนหนองบัว

ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำนิสิตจิตอาสาจากคณะมนุษย์ศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จำนวน 57 คน สร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับชุมชนหนองบัว ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จำนว...

กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เปิดให้ผู้ปกครองและนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง
นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก
ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 2
ขอเชิญชมการปรับวงดนตรี Symphonic Band และ String Orchestra โดย Prof.Elliott Bark
เรียกผู้ได้รับสำรองมาทำสัญญาการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2561 -2562
คณะพลศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่
ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์
 
 
26 มิถุนายน 2561   09:00 - 12:00
ชมเทคนิคการปรับวง Symphonic Band และ String Orchestra โดย Prof.Elliott...
13 กันยายน 2561   09:00 - 17:30
คณะพลศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการ...
20 พฤศจิกายน 2561   08:30 - 16:30
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 IEMT 2018 International Confe...