เข้าสู่ระบบ
 
ข้อมูลการศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อบังคับฯ ระดับปริญญาตรี 2559
ข้อบังคับฯ ระดับปริญญาตรี 2566
คู่มือการเรียนระดับปริญญาตรี
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 2567
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2566
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2566
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.2566
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรควบมากกว่าหนึ่งปริญญา พ.ศ.2566
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยระบบคลังหน่วยกิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2566
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน พ.ศ.2566
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2567