SWU Home
GENERAL EDUCATION  ADMINISTRATION  CENTER
 
GENERAL EDUCATION ADMINISTRATION CENTER

URL: http://geac.swu.ac.th/
Phone: (662) 204-2709
Fax (662) 204-2709

ສູນບໍລິຫານສາມັນສຶກສາມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກໃນການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈດ້ານຄຸນນະພາບໃນວິຊາສາມັນສຶກສາ ທີ່ໄດ້ນຳມາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລສຣີນະຄະຣິນວິໂຣດ. ສູນໄດ້ຮັບພາລະບົດບາດໃນການກຽມຫລັກສູດສາມັນສຶກສາ ແລະການຄູ້ມຄອງບໍລິຫານຫ້ອງຮຽນສາມັນສຶກສາດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບຕົວແທນຈາກຄະນະວິຊາ ແລະບັນດາຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການສຶກສາກໍຄືກັບບັນດານັກວິຊາການທາງດ້ານການ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ.

ສູນບໍລິຫານສາມັນສຶກສາ ( ສູນແຫ່ງໃໝ່ທີ່ສຸດ ) ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2007 ພະຍາຍາມໃຫ້ສົ່ງເສີມປັດຊະຍາທາງດ້ານສາມັນສຶິກສາທີ່ໄດ້ຄິດຄົ້ນຂຶ້ນໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການຂອງປະເທດໄທ. ການຊຸກຍູ້ປັດຊະຍາທາງດ້ານສາມັນສຶກສາແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມທາງດ້ານພະລະສຶກສາ, ສຸກຂະພາບຈິດ, ປັນຍາສຶກສາ, ຈາລິຍະທຳ ແລະວິຖີທາງທີ່ຕ້ອງການຂອງຊີວິດລະຫວ່າງຜູ້ຮຽນໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ້ອງກັບອັນອຶ່ນໆອີກ.

ສູນບໍລິຫານການສຶກສາເລັ່ງໃສ່ເພື່ອເອື້ອອຳນວຍການບໍລິການທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະການປະຕິບັດພາກຕົວຈິງທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ສຶກສາຮໍ່າຮຽນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລສຣີນະຄະຣິນວິໂຣດ ແລະກໍເພື່ອປະດິດສ້າງໂຄງຮ່າງແຫ່ງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນໃໝ່ເພື່ອຊ່ວຍພວກນັກສຶກສາຂອງພວກເຮົາໄດ້ສະສົມຄວາມສາມາດຊຳນິຊຳນານງານ ເພື່ອວ່ານຳເອົາໄປຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃນສັດຕະວັດທີ່ 21.

Back