คณะมนุษยศาสตร์ มศว สอบวัดระดับผล TOEIC

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดสอบนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกนิสิตจำนวน 38 คน ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ สอบวัดระดับผล TOEIC ได้คะแนนระดับดีมาก และคัดเลือกนิสิต 1

ทีมนิสิต มศว เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ผ้าไหมบุญพื้นถิ่น ถมไทยศุภสิน ปั้นสรรค์ศิลป

โครงการ ผ้าไหมบุญพื้นถิ่น ถมไทยศุภสิน ปั้นสรรค์ศิลป์ แผ่นดินสู่สากล (Green Silk Green Jewery) ของตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายของโครงการ

ศูนย์ภาษา มศว จัดโครงการ การพัฒนาและเตรียมความพร้อมทางภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

วันที่ ๒๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะปิดทำการชั่วคราว
CULTURE AND ARTS FESTIVAL 2016
วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 กองวิเทศสัมพันธ์ปิดทำการชั่วคราว
การประชุม มศว วิชาการ
การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2559
สายด่วนสุขภาพจิตเพื่อนิสิต มศว
โครงการ "Open House เปิดบ้านศิลปกรรม มศว"
Edit Announcementผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณโรงอาหาร ๑
 
 
29 มิถุนายน 2559   17:00
โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ และมหกรรมศิลปะดนตรี...
30 มิถุนายน 2559   17:00
โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ และมหกรรมศิลปะดนตรี...
1 กรกฎาคม 2559   13:00
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ (มศว) จัดโครงการ "Open H...
27 กรกฎาคม 2559   08:00 - 16:15
โครงการประชุม มศว วิชาการ ...
28 กรกฎาคม 2559   08:30 - 16:30
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้ง 9...