มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้อนรับ อาจารย์และคณะนักศึกษาไต้หวัน

ด้วย Professor Pai, Hsiu-Ling, Center for Teacher Education and Career Development, University of Taipei ไต้หวัน พร้อมคณะนักศึกษา รวม 32 คน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยและเยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์ เข้าพบ รอ

รับน้องใหม่ มศว เน้น จิตอาสา-บัณฑิตไทยไม่โกง อธิการบดีแนะสูตรสำเร็จ สุ จิ ปุ ลิ

การรับน้องใหม่หรือการปฐมนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ได้รับการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการรับน้องให้สอดรับกับมาตรการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พ่อแ

ขอแสดงความยินดี กับคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล "Best Paper Award"

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพน ทองเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน อาจ

วันที่ 5-9 กันยายน 2559 สัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559
วันไหว้ครู มศว ประจำปีการศึกษา 2559
คณะพลศึกษาประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558
16 กันยายน 2559 ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต (รหัส 59) ประจำปีการศึกษา 2559
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เริ่มเรียน ตุลาคม 2559
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร ภายในโรงอาหารอาคารสโมสร มศว องครักษ์
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2559
 
 
5 กันยายน 2559   08:30 - 16:30
สัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559...
6 กันยายน 2559   08:30 - 16:30
สัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559...
7 กันยายน 2559   08:30 - 16:30
สัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559...
8 กันยายน 2559   08:00 - 13:00
ไหว้ครู มศว ประจำปีการศึกษา 2559...
8 กันยายน 2559   08:30 - 16:30
สัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559...