รับน้องอย่างมีสติ...ยุติความรุนแรง

งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ร่วมกับสภานิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต : กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์ "รับน้องอย่างมีสติ...ยุติความรุนแรง" ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ ห

ทำอย่างไรจึงจะสู้เขาได้ในโลกยุคโลกาภิวัต

12 พ.ค. 59 ผมได้รับเกียรติให้กล่าวปาฐกถาในประเด็น การเรียนภาษาต่างประเทศ: ทำอย่างไรจึงจะสู้เขาได้ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ

ศึกถลาง ละครเวทีสื่อบูรณาการ เปิดโลกการเรียนของนิสิตพละ มศว

การเรียนการสอนของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในหลายสาขามักมีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยทั้งในแง่ของหลักสูตรรายวิชา เนื้อหาและรูปแบบหรือนวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์และเหมาะสมต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน รวม

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาจัดโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง
คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์/บุคลากรช่วงปิดเทอม
วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559 สำนักหอสมุดกลางปิดการให้บริการ
เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษชุมชน รุ่นที่ 2/59 สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 
 
30 พฤษภาคม 2559   07:30 - 20:00
คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ...
16 มิถุนายน 2559   08:00
งานประชุมวิชาการระดับชาติ : ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1 The National Fi...
17 มิถุนายน 2559   08:00
งานประชุมวิชาการระดับชาติ : ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1 The National Fi...
23 มิถุนายน 2559   08:00 - 17:00
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติว่...
24 มิถุนายน 2559   08:00 - 17:00
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติว่...