การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความสำคัญในการประกาศเจตจำนงสุจริต โดยดำเนินการเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ซึ่งมีการกล่าวคำปฏิญาณตนร่วมกันกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกส่วนงาน และเผยแพร่ไปยังบุคลากรภายในและภายนอก ได้รับรู้รับทราบร่วมกัน และมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมศวโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการ/กิจกรรม การให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่
  • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมศวครั้งที่ 1/2563
  • โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมศว ครั้งที่ 1/2563
  • โครงการเสริมสร้างอุมการณ์รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีอำนาจหน้าที่ในการวางแผนและพัฒนาระบบงานที่สะท้อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และส่งเสริมให้ทุกส่วนงานภายในหมาวิทยาลัยเกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
     
โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเชิญวิทยากรจาก สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การศึกษาและวิเคราะห์หรือใช้ประกอบในการวางแผนงานหรือดำเนินการต่างๆ ปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้น
  2. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและเหตุผล ขั้นตอนการประเมิน และตัวชี้วัดของการประเมินตามแนวทาง ที่สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดไว้
     
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหาษัตริย์กิจกรรม :การบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และศาศตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 30 ต.ค. 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  2. เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้แสดงปณิธานที่สืบสานคุณธรรมตามรอยเบื้อองพระยุลบาทสมเด็จพระเจ้าหวหัวมหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  3. เพื่อให้นิสิตสำนึกในความเป็นไทย และทราบถึงความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย