SWU Home
Tuition and Fees
 
Tuition and Fees

ຂໍ້ກຳນົດສາຂາວິຊາ

ຊັ້ນສຸງ/ອານຸປະລິນຍາ

ປະລິນຍາຕີ

ປະລິນຍາໂທ

ປະລິນຍາເອກ

ສັງຄົມສາດ

 

 

 

 

ຄະນະສຶກສາສາດ

36,000 ບາດ

15,000 ບາດ

129,600 ບາດ

222,000 - 360,000 ບາດ

ຄະນະວິຈິດສິລະປະ

-

14,400 - 30,000 ບາດ

144,000 - 204,000 ບາດ

624,000 ບາດ

ຄະນະມະນຸດສາດ

45,000 ບາດ

14,400 -16,800 ບາດ

96,000 - 108,000 ບາດ

216,000 ບາດ

ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ

-

14,400 -15,600 ບາດ

108,000 - 216,000 ບາດ

-

ໂຮງຮຽນເສດຖະສາດ
ແລະການປົກຄອງ

-

14,400 - 48,000 ບາດ

144,000 ບາດ

360,000 ບາດ

ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ

 

 

 

 

ຄະນະນະວັດຕະກຳຜະລິດພັນ
ການກະເສດ ແລະເທັກໂນໂລຢີ

-

21,000 ບາດ

-

-

ຄະນະທັນຕະແພດ

72,000 ບາດ

28,800 ບາດ

144,000 ບາດ

-

ຄະນະວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ

-

14,400 - 48,000 ບາດ

132,000 ບາດ

240,000 ບາດ

ຄະນະແພດສາດ

-

24,000 -180,000 ບາດ

96,000 - 288,000 ບາດ

312,000 - 672,000 ບາດ

ຄະນະພະຍາບານສາດ

-

33,600 ບາດ

-

-

ຄະນະການຢາ

-

24,000 ບາດ

144,000 ບາດ

-

ຄະນະພະລະສຶກສາ

-

15,600 -16,600 ບາດ

120,000 -156,000 ບາດ

240,000 - 276,000 ບາດ

ຄະນະວິທະຍາສາດ

-

16,800 - 24,000 ບາດ

96,000 - 168,000 ບາດ

168,000 - 480,000 ບາດ

ວິສະວະກຳສາດ

 

 

 

 

ຄະນະວິສະວະກຳສາດ

-

14,400 - 30,000 ບາດ

180,000 ບາດ

-

ວິທະຍາໄລ

 

 

 

 

ວິທະຍາໄລບໍດີວິຈາລາຍາ

 

14,400 ບາດ

-

-

ວິທະຍາໄລນະວັດຕະກຳສື່ສານສັງຄົມ

-

48,000 ບາດ

 

 

ວິທະຍາໄລນານາຊາດເພື່ອການ
ສຶກສາແບບຢັ້ງຢືນ

-

60,000 ບາດ

-

-

Note: Tuition and fees in Baht
Back