SWU Home
Fields of Study and Degree Programs
 

ສາຂາວິຊາ

ປະລິນຍາຕີ

ເໜືອປະລິນຍາຕີ

ປະລິນຍາໂທ

ປະລິນຍາເອກ

ການບັນຊີ

*

 

 

 

ສິລະປະການສະແດງ ແລະການບັນຊາ

*

 

 

*

ສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່

 

 

*

 

ອາເມລິກັນສຶກສາ

 

*

 

 

ວິທະຍາສາດພຶດຕິກຳປະຍຸກ

 

 

*

*

ສິລະປະສຶກສາ

*

 

*

 

ເຄມີຊີວະ

 

 

*

 

ຊີວະສາດ

*

 

*

 

ບັັນຊີທຸລະກິດ

*

 

 

 

ບໍລິຫານທຸລະກິດ- ຜູ້ນຳດ້ານການບໍລິຫານ

 

 

*

 

ທຸລະກິດການສຶກສາ

*

 

*

 

ພາສາອັງກິດທຸລະກິດເພື່ອການພົວພັນສາກົນ

 

 

*

 

ທຸລະກິດການຕະຫຼາດ

*

 

 

 

ສິລະປະວິຊາການທຳເຄື່ອງເຄືອບດິນເຜົາ/ເຊຣາມິກ

*

 

 

 

ວິສະວະກຳເຄມີ

*

 

*

 

ເຄມີສາດ

*

 

*

 

ວັນນະຄະດີສຳຫຼັບເດັກ

*

 

 

 

ພາສາຈີນ

*

 

 

 

ວິສະວະກຳໂຍທາ

*

 

 

 

ດົນຕີພື້ນເມືອງ

*

 

 

 

ອອກແບບສື່ສານ

*

 

 

 

ພັດທະນາຊຸມຊົນ

*

 

 

 

ວິທະຍາສາດດ້ານຄອມພິວເຕີ

*

 

 

 

ດົນຕີສະໄໝປະຈຸບັນ

*

 

 

 

ແນະນຳດ້ານຈິດຕະສາດ

 

 

 

*

ຄົ້ນຄວ້າ ແລະພັດທະນາຫຼັກສູດ

 

 

 

*

ຟ້ອນລຳ/ເຕັ້ນລຳ

*

 

 

 

ຜູ້ຊ່ວຍທັນຕະແພດ

 

*

 

 

ວິຊາທັນຕະແພດ

 

 

 

*

ພັດທະນາສຶກສາສາດ

 

 

 

*

Development Psychology

 

 

*

 

ສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

 

 

 

*

ເສດຖະສາດ

*

 

 

 

ສຶກສາເສດຖະສາດ

 

 

*

 

ວາງແຜນເສດຖະກິດ-ການທ່ອງທ່ຽວ & ການຈັດການດ້ານການມີໄມຕີຈິດ

*

 

*

*

ບໍລິຫານການສຶກສາ

 

 

*

*

ສະຖິຕິສຶກສາ

 

 

*

 

ເທັກໂນໂລຢີສຶກສາ

*

 

*

*

ການທົດສອບແລະວັດຜົນການສຶກສາ

 

 

 

*

ວັດຜົນການສຶກສາ

 

 

*

 

ອັກສອນສາດ

 

 

*

 

ຈິດຕະສຶກສາສາດ

 

 

*

 

ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ

*

 

 

 

ມູນລະປະຖົມສຶກສາ

*

 

*

 

ພາສາອັງກິດ

*

 

*

*

ພາສາອັງກິດສຶກສາ

*

 

 

 

ວິທະຍາສາດວ່າດ້ວຍສະພາບແວດລ້ອມ

 

 

*

 

ດົນຕີຊົນເຜົ່າສຶກສາ

 

 

*

 

ທົດລອງຈິດຕະສາດສຶກສາ

 

 

*

 

ອອກແບບແຟຊັນ

*

 

 

 

ການເງິນ ແລະທະນາຄານ

*

 

 

 

ວິທະຍາສາດວ່າດ້ວຍອາຫານແລະໂພສະນາການ

*

 

 

 

ພາສາຝລັ່ງ

*

 

 

 

ພູມມີສາດ

*

 

*

 

ແນະແນວ

*

 

 

 

ແນະແນວ & ແນະນຳດ້ານຈິດຕະສາດ

 

 

*

 

ສຸຂະພາບສຶກສາ

*

 

*

 

ການສຶກສາຊັ້ນສູງ

 

 

*

*

ປະຫວັດສາດ

*

 

*

 

ແມ່ບ້ານການເຮືອນ

*

 

 

 

ສິລະປະວ່າດ້ວຍຮູບພາບ

*

 

 

 

ອຸດສະຫະກຳສຶກສາ

 

 

*

 

ວິສະວະອຸດສະຫະກຳ

*

 

 

 

ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

*

 

 

 

ອອກແບບເຄື່ອງປະດັບເອ້

*

 

 

 

ຮຽນພາສາສະເພາະທາງອາຊີບວຽກງານ

*

 

 

 

ບັນນາລັກສາດ

*

 

 

 

ຫໍສະໝຸດ & ສື່ສານວິທະຍາສາດ

*

 

*

 

ການຈັດການ

 

 

*

 

ການຈັດການບໍລິຫານເສດຖະກິດ

 

 

*

 

ການຕະຫຼາດ

*

 

*

 

ຄະນິດສາດ

*

 

*

 

ຄະນິດສາດສຶກສາ

 

 

 

*

ວັດຖຸວິທະຍາ

*

 

 

 

ວິສະວະກຳກົນຈັກ

*

 

*

 

ການແພດ

 

 

 

*

ຈຸລະຊີວະວິທະຍາ

*

 

 

 

ສິລະປະສະໄໝນິຍົມ

 

 

*

 

ດົນຕີ

*

 

 

 

ທຸລະກິດດົນຕີ

*

 

 

 

ພະຍາບານ

*

 

 

 

ການລະບາຍສີ

*

 

 

 

ປັດຊະຍາ & ສາດສະໜາ

*

 

 

 

ການຢາ

*

 

*

 

ວິທະຍາສາດດ້ານການຢາ

*

 

*

 

ວັດຖຸວິທະຍາ

*

 

*

 

ວັດຖຸ-ຊີວະວິທະຍາ

*

 

 

 

ວັດຖຸສຶກສາ

*

 

*

*

ວັດຖຸບຳບັດ

*

 

 

 

ລັດຖະສາດ

*

 

 

 

ການພີມ

*

 

 

 

ອອກແບບຜະລິດຕະພັນ

*

 

 

 

ຈິດຕະສາດ

*

 

 

 

ບໍລິຫານລັດຖະກິດ

 

 

*

 

ການພັກຜ່ອນຍ່ອນອາລົມ

*

 

 

 

ການຈັດການການພັກຜ່ອນຍ່ອນອາລົມ

 

 

*

 

ມັດທະຍົມສຶກສາ

 

 

*

 

ວິທະຍາສາດການສຶກ

 

 

*

*

ຈິດຕະສາດສັງຄົມ

 

 

*

 

ສັງຄົມວິທະຍາ

*

 

 

 

ການສຶກສາພິເສດ

 

 

*

*

ການສຶກສາພິເສດເພື່ອໃຫ້ເກີດພອນສະຫວັນ

 

 

*

 

ການສຶກສາພິເສດເພື່ອໃຫ້ເກີດການຍີນຈະແຈ້ງ

 

 

*

 

ການສຶກສາພິເສດເພື່ອເດັກພິການບໍ່ຮຸນແຮງ

 

 

*

 

ການບັນຍາຍບຳບັດ

 

*

 

 

ວິທະຍາສາດການກິລາ

*

 

 

 

ຄູຝຶກກິລາ

 

 

*

 

ການຈັດການກິລາ

 

 

 

*

ສະຖິຕິ

*

 

 

 

ການສອນພາສາອັງກິດເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ (TEFL)

 

*

*

 

ການສອນເປັນອາຊີບ

 

*

 

 

ການສອນພາສາໄທເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ (TTFL)

 

*

 

 

ພາສາໄທ

*

 

*

 

ຟ້ອນແບບໄທ

*

 

 

 

ການສຶກສາໄທ

*

 

 

 

ດົນຕີໄທ

*

 

 

 

ໄທສຶກສາ

 

 

*

 

ອອກແບບລະຄອນ

*

 

 

 

ການຈັດການທ່ອງທ່ຽວແລະໂຮງແຮມ

*

 

 

 

ການພັດທະນຊຸມຊົນໃນຕົວເມືອງ

*

 

 

 

ວິໄສທັດສິລະປະ

 

 

*

 

ດົນຕີຕາເວັນຕົກ

*

 

 

 

ຫຼັກສູດໄດ້ໃບຮັບຮອງພາສາໄທເລັ່ງລັດຫົກເດືອນ

 

 

 

 

 

Fields of Study and Degree Programs
Back