SWU Home
Institute of Asia-Pacific Studies
 

ສະຖາບັນການສຶກສາດ້ານອາຊີປາຊີຟິກ(IAPS), ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກສະພາມະຫາວິທະຍາໄລໃນປີ 1994, ດຳເນີນງານ ແລະສົ່ງເສີມໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິຊາສະເພາະໃນຂອບເຂດການສຶກສາໂດຍເນັ້ນໃສ່ວິທີການອັນເປັນຫລັກການສາກົນ, ສົ່ງເສີມ ແລະປົກປັກຮັກສາການຮ່ວມມືແບບສັນຕິພາບໃນເຂດພູມີພາກ ແລະສາກົນ.

ສະຖາບັນໄດ້ດຳເນີນການ ແລະໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ຫລາຍໆໂຄງການ ແລະຜະລິດການພິມຫລາຍຢ່າງ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງບັນນານຸກົມຂອງການຮຽນຂອງຊຸມຊົນ, ການຮຽນຂອງບັນດາຊຸມຊົນຕາມເຂດຊາຍແດນໄທ-ກຳປູເຈຍ ແລະການສຳມະນາໃນຂົງເຂດ ແລະປການປະຊຸມເຊີງປະຕິບັດການຂອງບັນດາຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ຕາມແຄມອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ. ບັນດາໂຄງການເຫລົ່ານີ້ມີເຈດຕະນາຊ່ວຍເຫລືອການວາງແຜນທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ຊັບພະຍາກອນຢູ່ຂົງເຂດໃນໄລຍະຍາວ.

ໃນປີ 2003, ສະຖາບັນໄດ້ຮ່ວມມືກັບໂຮງຮຽນບັນດິດສຶກສາເພື່ອຈັດໃຫ້ມີຫ້ອງຮຽນບັນດິດໃນການຮຽນກ່ຽວກັບອາຊີ. ສະຖາບັນໄດ້ຄູ້ມຄອງບໍລິຫານການຮ່ວມມືກັບໂຮງຮຽນບັນດິດສຶກສາເພື່ອຈັດຫ້ອງຮຽນບັນດິດໃນການສຶກສາດ້ານອາຊີ.

        Conference Conference

URL: http://iaps.swu.ac.th

Institute of Asia-Pacific Studies
Back