SWU Home
Research and Development Institute for the Gifted in the Visual and Performing Arts
 

Research and Development Institute for the Gifted in the Visual and Performing Arts(Gifted-VPA)

ເໝືອນດັ່ງທ່ານຊາບແລ້ວວ່າມະຫາວິທະຍາໄລສຣີນະຄະຣິນວິໂຣດແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ສະເພາະເພື່ອການສຶກສາ,ມັນເປັນທຳມະຊາດຢູ່ວ່າມັນສົ່ງເສີມສະຖາບັນເພື່ອຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສາມາດພິເສດ ແລະມີພອນສະຫວັນ. ການສອນ ແລະການຮຽນຢູ່ຫ້ອງຮຽນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍເພື່ອພັດທະນາການສຶກສາເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສາມາດພິເສດ ແລະມີພອນສະຫວັນ. ບັນດາສະຖາບັນປັດຊະຍາວ່າການສຶກສາບໍ່ໄດ້ປົກປິດຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດ,ມັນພົບໃນຄວາມເວົ້າທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: “ເພື່ອສົ່ງເສີມການສຶກສາ, ການກ່ຽວພັນກັບການຄົ້ນຄວ້າການສຶກສາ ແລະການເພີ້ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງສາທາລະນະຊົນວ່າຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກວ່າເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດພິເສດ ແລະມັນຈະໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີການພັດທະນາພອນສະຫວັນຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງເຕັມທີ່ນຳອີກ“.

ສະຖາບັນນີ້ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1999 ໂດຍການຮ່ວມມືກັບສຳນັກງານການສຶກສາຊັ້ນສຸງແຫ່ງລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງການສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດເປົ້າໝາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວພັນກັບວິໄສທັດທາງດ້ານຄວາມສາມາດພິເສດ ແລະສິລະປະການສະແດງ; ເພື່ອໃຫ້ຕິດພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳກັບຄະນະກຳມະ ການສຳນັກງານການສຶກສາແຫ່ງຊາດ; ເພື່ອໃຫ້ຕິດພັນກັບສະຖາບັນການສຶກສາແຫ່ງຕ່າໆທັງການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະນອກໂຮງຮຽນເພື່ອບໍລິການແລະຊວຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ຄວາມສາມາດພິເສດ ແລະພອນສະຫວັນ; ເພື່ອຈະໄດ້ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານການສຶກສາໃນຂອບເຂດນີ້; ເພື່ອໃຫ້ເປັນສູນກາງໃຫ້ການຮ່ວມມືຝຶກອົບຮົມຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຄູອາຈານ,ຜູ້ທີສະຫງວນມັກ ແລະພໍ່ແມ່ຂອງເດັກທີ່ມີຄວາມສາມາດພິເສດ ແລະພອນສະຫວັນ; ເພື່ອພິມເຜີຍແພ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະຄວາມຮູ້ທີ່ກ່ຽວພັນໃນການນັບຖືດ້ານຄວາມສາມາດພິເສດ ແລະພອນສະຫວັນ.

 Conference    H.E. Thaksin Shinawatra, Prime Minister, delivering his address at the Opening Session for the 7th Asia-Pacific Conference on Giftedness

URL: -

Research and Development Institute for the Gifted in the Visual and Performing Arts
Back