SWU Home
General Education and Basic Math-Sciences Bureau
 

ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານມະຫາວິທະຍາໄລ, ສຳນັກງານສາມັນສຶກສາ ແລະພື້ນຖານດ້ານຄະນິດສາດ-ວິທະຍາສາດ ໄດ້ຖຶກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນທີ່ວິທະຍາເຂດອົງຄະຣັກ ບ່ອນທີ່ນັກສຶກສາປີທີນຶ່ງ,ບໍ່ຄຳນຶງວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເລີ້ມຊີວິດການຮຽນວິຊາເອກແນວໃດ. ສຳນັກງານທົດສອບກໍໄດ້ໃຫ້ທາງເລືອກຢ່າງນ້ອຍ 30 ໜ່ວຍກິດເຂົ້າໃນຫຼັກສູດລວມຂອງປີທີ່ນຶ່ງ. ເນື້ອຫາຂອງຂະບວນວິຊາລວມຂອງຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາກັບວິທີການຮຽນທາງດ້ານປະວັດສາດ-ສັງຄົມ ແລະວັດທະນະທຳຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ແທດເໝາະຕໍ່ທຳມະຊາດຂອງໂລກກະທັດ ແລະພັດທະນາຄວາມສາມາດເພື່ອນຳພາຊີວິດໃຫ້ມີຄວາມສຸກແລະສ້າງສັນ.

  ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານທີ່ມອບໝາຍນີ້ບັນລຸຜົນ, ສຳນັກງານ, ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໂຄງການສາມັນສຶກສາ, ຍັງຈະໄດ້ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັບຄະນະວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອີກເໝືອນກັນທີ່ວິທະຍາເຂດປຣະສານມິດ ເພື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນໃຫ້ການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສຸດສຳຫຼັບນັກສຶກສາປີທີນຶ່ງໃນທຸກໆຮູບແບບ,ທັງທາງດ້ານວິຊາການ ແລະສັງຄົມ.

Central study building classroom

URL: -

General Education and Basic Math-Sciences Bureau
Back