SWU Home
Educational and Psychological Test Bureau
 

URL: http://eptb.swu.ac.th
E-mail: testbureau@swu.ac.th
Phone: (662) 258-4121
Fax (662) 262-1745

ນັບຕັ້ງແຕ່ມັນໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນສ້າງໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນສ້າງຄູແຫ່ງທຳອິດຂອງປະເທດໄທ, ມະຫາວິທະຍາໄລສຣີນະຄະຣິນວິໂຣດໄດ້ກາຍມາເປັນບ່ອນທີ່ມີທິດທາງທີ່ຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ທຸກອາລິຍະບົດຂອງການສຶກສາ, ຍັງບໍ່ນ້ອຍມັນກໍຍັງໄດ້ກຳນົດຜົນສຳເລັດຂອງການສຶກ ສານັ້ນໆ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ສຳນັກງານທົດສອບທາງການສຶກສາ ແລະຈິດຕະສາດໄດ້ຖຶກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1961 ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນເພື່ອຄົ້ນຄວ້າປະເດັ່ນເນີ້.

ປະຈຸບັນນີ້, ສຳນັກງານທົດສອບແມ່ນຮັບຜິດຊອບການພັດທະນາມາດຕະຖານການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ,ມັດທະຍົມ ແລະຊັ້ນສູງ. ມັນຍັງໄດ້ດຳເນີນການທົດລອງການວິເຄາະ,ໃຫ້ການແນະແນວການນຳໃຊ້ຜົນການທົດລອງ ແລະເອື້ອອຳນວຍການບໍລິການທາງດ້ານ ການທົດລອງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດການຄັດເລືອກການຈ້າງງານໃນການນຳໃຊ້ເບິ່ງຜົນສຳເລັດ,ທົດສອບເບິ່ງຄວາມສາມາດພິເສດ ແລະມາດຕະຖານຂອງທັດສະນະຄະຕິ. ມີການຈັດຫ້ອງຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານການປະເມີນຜົນ, ວັດຜົນ, ວິເຄາະທາງດ້ານສະຖິຕິ, ທົດລອງວິເຄາະຕາມປະເດັນ, ທັງຄົ້ນຄວ້າ ແລະວັດຜົນທາງດ້ານການສຶກສາໃຫ້ແກ່ລະດັບອະນຸປະລິນຍາ ແລະປະລິນຍາ.

ຫລັກສູດ:

ປະລິນຍາໂທ (M.Sc.): ການປະເມີນຜົນດ້ານການສິດສອນ

Educational and Psychological Test Bureau
Back