SWU Home
University Dormitory
 

University Dormitory at Ongkharak Campus

ແນວທາງນະໂຍບາຍຫຼັກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ນຊຸກຍູ້ນັກສຶກສາໃຫ້ຢູ່ໃນຫໍພັກທີ່ວິທະຍາເຂດອົງຄະຣັກ. ບັນດາຈຸດປະສົງອັນຕົ້ນຕໍຂອງແນວທາງນະໂຍບາຍນີ້ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ມີປະສົບການຜ່ານການແລກປ່ຽນບົດຮຽນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຊຸມຊົນດ້ວຍຕາຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະສົ່ງເສີມຈາຣິຍະທຳ, ຄວາມປະພຶດຂອງຕົນເອງ ແລະມີສະຕິສຳປະຊັນຍະຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ. ໃນທາງບວກແລ້ວ, ມະຫາວິທະຍາໄລຍັງຊ່ວຍເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກຫລາຍຢ່າງທີ່ດີເລີດຢູ່ໃກ້ກັບຫໍພັກ, ລວມທັງຫໍສະມຸດ, ບ່ອນຝຶກແອບ ແລະບ່ອນພັກຜ່ອນຫຼີ້ນ, ດ້ວຍເຫດນີ້, ການຮັບປະກັນວ່າຫໍພັກຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມການເປັນຢູ່ ແລະສະວັດດີການທີ່ດີໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາໃນລະຫວ່າງເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ທີ່ວິທະຍາເຂດອົງຄະຣັກ.

Cafeteria Cafeteria building

URL: http://dorm.swu.ac.th

University Dormitory
Back