การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่
  • กิจกรรมอธิการบดีนำผู้บริหารกล่าวเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน
  • โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์พนักงานใหม่ สายปฏิบัติการ
  • กิจกรรมกลยุทธบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศ
  • กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กิจกรรม เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงานวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     
โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์พนักงานใหม่ สายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดง 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้บุคลากรใหม่ทราบและเข้าใจ ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร
  2. เพื่อให้บุคลากรใหม่ทราบและเข้าใจ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ
  3. เพื่อสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน
     
กิจกรรมกลยุทธบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศวันที่ 16 – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
     
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562