ผลงานแฟชั่นโชว์ FASH by SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY จากนิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น มศว

ผลงานแฟชั่นโชว์ FASH by SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY ผลงาน 14 คอลเล็คชั่นจากนิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว Project : Studio Experiment ในงานระด

มศว มอบค่าตอบแทนผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการใหม่ 17 ราย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มอบเงินค่าตอบแทนผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 5 ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 ท่าน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสน

มศว ให้ขวัญและกำลังใจ 8 บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ปี 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560) เวลา 9.00 น. ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ให้เกียรติมอบโล่แสดงความยินดีพร้อมช่อดอกไม้แก่

3 เมษายน 2560 เปิดให้บริการทำฟันฟรี (อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน)
ส่วนทัพยากรบุคคล ขอแจ้งปิดทำการวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อสัมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง วันหยุดชดเชย วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์
โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 โดย คณะะวิทยาศาสตร์ มศว
มารดาของ อ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ อาจารย์คณะพลศึกษา ถึงแก่กรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation"
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลัก ณ โรงอาหาร 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลักณ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 2
 
 
3 เมษายน 2560   08:30 - 16:30
โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 ILC OPEN HOUSE : TH...
4 เมษายน 2560   08:30 - 16:30
โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 โดย คณะวิทยาศาสตร์ มศว...