นิสิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มศว ที่ได้รับ"รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง"

มหสวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ และนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นายมารุตต์ แสงสุข นางสาวพิณพิชา เพียรมานะ นา

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตแพทย์ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดี กับ นิสิตแพทย์สัญชาต ธาถาวรสุวรรณ (ผู้วาด) และ นิสิตแพทย์ธีรภัทร คงรัตนประเสริฐ (ผู้ออกแบบ) นิสิตแพทย์ชั้นปีที่4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดวาดภาพเกี่

มศว ร่วมเครือข่าย โชว์มหกรรมเครือข่ายนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระดับอุดมศึกษา

น่าเสียดายที่คนไทยเราโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ รุ่นหลังๆ รู้จักความเป็นชาติของตัวเองน้อยมาก นี่คือคำกล่าวของนักวิชาการผู้รู้และศึกษาเรื่องราวทางศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยท่านหนึ่ง สะท้อนให้เห็นว่าศาสตร์และศิลป์

รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์
โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
24 สิงหาคม 2560 จัดงานวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นิสิตจิตอาสา รุ่นที่ 1
คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ
ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560
21-28 ส.ค.2560 เพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค1/2560