นิสิตชั้นปีที่4 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เข้าร่วมเเข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

น.ส.วรรณวิภา ประทุมานนท์ น.ส ธวัลรัตน์ บุญช่วยชู น.ส.ชญานี วิวิธเกยูรวงศ์ นายภานุวัฒน์ บุตรฉม้อย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เข้าร

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเเสดงความยินดีกับ นายณัฐพล สีวลีพันธ์ และ นางสาวเกศรินทร์ ศิริรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันนำเสนอแผนปฏิบัติการ ในหัวข้อ "แผ

มศว เจ้าภาพ เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน โชว์ของดี งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง ไม่ทิ้งชุมชน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาอย่างสมดุล โดยพยายามให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เกิดการประสานกันจนครบองค์ และมีดุลยภาพ ซึ่งจะทำให้เ

การขอรับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาค2/2559
ประกาศรายชือนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2 ปี'60
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวภัณฑารักษ์ พรหมแก้ว
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2017 2nd International Conference on Intelligent Information Processing - ICIIP 2017
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์
นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบรายชื่อก่อนจองห้องพัก
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพนายไกรฤกษ์ จันทร์แฉล้ม
ขอเชิญชม Piano Masterclass by Prof.Dr.Ching-Wen Hsiao
 
 
26 มิถุนายน 2560   09:00 - 16:00
Conceptual Metaphor Theory...
26 มิถุนายน 2560   09:00 - 16:30
ร่วมประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์" เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศ...
29 มิถุนายน 2560   08:00 - 14:00
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ...
29 มิถุนายน 2560   14:00 - 16:30
เชิญชม Piano Masterclass Serie II จาก Prof.Dr.Ching-Wen Hsiao จัดโดยสา...
7 กรกฎาคม 2560   12:30 - 16:00
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์...