ประกาศผลสอบ  
     
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2555 ขั้นที่2 (สอบผ่านสัมภาษณ์)
 
คณะ/วิทยาลัย/สำนัก
รายละเอียด 
คณะทันตแพทยศาตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยนวตกรรมสื่อสารสังคม
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน