ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ DSS มศว มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี

ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ DSS (Disability Support Services) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิ

มศว -บ.สวนเงินมีมา จำกัด เปิด ตลาดที่มีจิตสำนึก ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด จัดโครงการ " ตลาดที่มีจิตสำนึก ครั้งที่ 2 (Mindful Markets) " ณ มศว ป

บัณฑิตวิทยาลัย มศว จัดโครงการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการ การพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการทำวิจัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 มีการบรรยายเรื่อง

โครงการวันไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2558
ศูนย์กีฬาเปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำ
งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
คณะพลศึกษาจัดแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2558
27 พฤศจิกายน 2558 วันสุดท้ายการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงตามกำหนด (ค่าปรับวันละ30บาท)
ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2558
งานสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี พ.ศ. 2558
ขอเชิญบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มศว
 
 
10 กันยายน 2558   08:00 - 13:00
งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558...
10 กันยายน 2558   12:00 - 16:30
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558...
11 กันยายน 2558   09:00 - 13:00
ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาเรีย เหล่าสุนทร อายุครบ ๙๐ ปี...
14 กันยายน 2558   14:00 - 16:30
โครงการบรรยาย เรื่อง อนาคต มศว กับการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ...
21 กันยายน 2558   18:00 - 22:00
คณะพลศึกษาจัดแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2558...