ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มศว จัดโครงการอบรมด้านการบริการ

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการอบรมทักษะด้านการบริการ (Service Mind) "จิตอาสากับการรับใช้สังคม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรว

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว จัดกิจกรรมบริการวิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการในเขตพื้นที่บริการเรื่อง

ศูนย์การแพทย์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มศว จัดโครงการคลิปเปิด กระป๋อง เพื่อขาเทียม

รศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ อาจารย์ภาควิชา ออร์โธปิดิกส์ และผศ.นพ. มนะพล กุลประณีต หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ที่ปรึกษาโครงการคลิปเปิดกระป๋อง เพื่อขาเทียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มศว รับเป็นเจ้าภาพคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2558 ในรอบแรก
คณะพลศึกษาจัดงานวันแม่แห่งชาติและจุดเทียนชัยถวายพระพร
คณะสหเวชศาสตร์ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศ นิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการทุน Newton Fund ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งดให้บริการโรงอาหาร 1 ชั้น เพื่อปิดปรับปรุง
 
 
28 กรกฎาคม 2558   ทั้งวัน
คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา...
28 กรกฎาคม 2558   09:00 - 16:30
คณะพลศึกษาจะจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ...
29 กรกฎาคม 2558   09:10 - 13:10
คณะสหเวชศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เวลา 09.00-13.00 น....
4 สิงหาคม 2558   08:30 - 16:30
โครงการจรรยาบรรณและการปกป้องสิทธิในผลงานวิจัย หัวข้อ เรื่อง : แนวทางปฏ...
5 สิงหาคม 2558   ทั้งวัน
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และผู้ปกครอง คณะเภสัชศาสตร์...