เปิดใจ ทีมนิสิต มศว เข้ารอบปั้นฝัน เดอะ บัณฑิต 5 คณะ สู้เพื่อ คนกับควาย

5 ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ในรายการ ปั้นฝัน เดอะ บัณฑิต ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับโครงการ "คนเลี้ยงควาย ควายเลี้ยงคน" ช่อง NOW 26 The nation ถึง

ทูลเกล้าฯ ถวายงานวิจัย มศว

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2558 อ.องครักษ์ จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2558 โอกา

มศว เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ISU

รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ Prof. Larry Dietz อธิการบดีจาก Illinois State University (I

ทุนศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ด้วยความรักและอาลัยแด่ รศ. ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านศาสตร์ทางประสาทสัมผัส และการวิจัยผู้บริโภคแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
นโยบายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัด "เขตสูบบุหรี่" เป็นการเฉพาะ พ.ศ.2558
จดหมายข่าวสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๓๓ มีให้อ่านบนเว็บไซต์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มศว
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มศว องครักษ์
 
 
25 พฤศจิกายน 2558   17:30 - 22:00
โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 25...
26 พฤศจิกายน 2558   08:30 - 12:00
วันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ครบรอบ 7 ปี...
27 พฤศจิกายน 2558   09:00
SWU OPEN HOUSE 2015...
28 พฤศจิกายน 2558   09:00
SWU OPEN HOUSE 2015...
3 ธันวาคม 2558   08:30 - 10:00
พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช...